Algemene voorwaarden Tennisfarm Holland

 

1. De tennishal kan gehuurd worden van 7:00 tot en met 24:00 uur.

2. De gehuurde tennisbaan wordt medegedeeld bij de bevestiging van de reservering van c.q. factuur voor het abonnement. Een seizoensbaan bestaat uit 30  speelweken, vanaf half sept t/m begin april. Losse banen kunnen worden gehuurd via de website en worden vooraf via IDEAL betaald. HET IS NIET TOEGESTAAN OP NIET IN GEBRUIK ZIJNDE BANEN DOOR TE SPELEN. Indien de speeltijd wordt overschreden is verhuurder gerechtigd een geheel uur in rekening te brengen. Het aantal tennissers op 1 baan is maximaal 4 en tijdens lessen maximaal 6. Het is verboden de hal te betreden voor aanvangstijd.

3. Huren van losse uren via internet is mogelijk via deze website. Via “Baanverhuur” kunt u alleen losse uren huren, abonnementen gaan via de “Seizoen baan aanvragen” pagina op de pagina “Baanverhuur”.

4. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tijdens de verhuurperiode de toewijzing van de tennisbaan te wijzigen. In geval van bijzondere gelegenheden, zoals bv toernooi, reparaties, zulks ter beoordeling van verhuurder, is huurder gehouden gehuurde tennisbanen op een tijdig gedaan verzoek van verhuurder ter beschikking te stellen, in welk geval huurder een tegoedbon ontvangt om op een ander tijdstip te spelen.

5. Wanneer huurder geen gebruik maakt/kan maken van een abonnement of losse banen, of uren uitvallen door omstandigheden welke verhuurder niet kunnen worden toegerekend, heeft huurder geen recht op terugbetaling van de huurprijs.

6. Een seizoen boeking moet uiterlijk zijn voldaan 14 dagen voor de aanvang van het abonnement. Bij te late betaling wordt het recht tot spelen op de gereserveerde baan ontzegt.

7. Op de banen zijn schone tennisschoenen voorzien van niet afgevende zolen (nonmarking zolen) verplicht. Sportschoenen met zwarte zolen zijn verboden. Noppen- of allround schoenen zijn verboden. De schoenen mogen pas in het kleedlokaal aangetrokken worden. HET IS DUS NIET TOEGESTAAN SCHOENEN TE GEBRUIKEN WAARMEE BUITEN GELOPEN IS!

8. In de hal mag slechts met verboden schoenen, als bedoeld onder 7, gelopen worden indien plastic schoenhoesjes worden gebruikt of geen schoenen worden gedragen.

9. Het meenemen en gebruiken van alcoholische dranken en eetwaren, evenals roken in de hal, verblijfsruimte en kleedlokalen is niet toegestaan.

10. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ter zake lichamelijk letsel of enige andere schade direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de tennishal, verlies en diefstal van eigendommen/bezittingen van de huurder en/of andere gebruikers van de tennishal, zowel binnen als buiten het tennispark, inclusief de toeritten en parkeerplaatsen.

Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ten gevolge van door huurder aan dezen toegebrachte schade.

11. Bij niet-nakoming door de huurder en/of medegebruikers van deze algemene voorwaarden dan wel andere op de huurder rustende verplichtingen is verhuurder gerechtigd het gebruik en betreden van de tennishal te verbieden.

De huurder is verantwoordelijk voor de nakoming door medegebruikers van alle op de huurder rustende verplichtingen uit deze voorwaarden dan wel anderszins.

12. De huurder meldt voor 11 juli of deze de seizoen baan wil behouden voor het nieuwe winterseizoen. Wanneer de huurder niet reageert voor 11 juli, gaat de verhuurder er vanuit dat de baan in het volgende seizoen opnieuw gehuurd gaat worden. Wanneer de seizoen baan tussen 11 juli en de start van het seizoen wordt opgezegd, brengt de verhuurder €50,- administratiekosten in rekening. Wanneer de seizoen baan na 29 augustus wordt opgezegd, wordt 50% van het verhuurde bedrag per seizoen baan in rekening gebracht. Tijdens het seizoen is het niet meer mogelijk om de gehuurde seizoen baan op te zeggen.

13. Het betreden van de tennishal met huisdieren is verboden.

14, Het maximale verblijf in de verblijfsruimte na het huren van een tennisbaan is 2 uur. sluitingstijd in de avond is 12:30 uur.

15. Catering in de verblijfsruimte is niet toegestaan zonder overleg.

16. Het is niet toegestaan achter de verblijfsruimte enige activiteiten uit te voeren.

17. Na bezoek van de Tennisfarm de tennisbanen en verblijfsruimte netjes achterlaten.

18. Onderverhuur van een tennisbaan is niet toegestaan.